Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rok: 2003

Marek Čejka

USA a Saúdská Arábie – stále spojenci?

Spojené státy nedávno oznámily, že stáhnou většinu svých vojenských jednotek ze Saúdské Arábie. Konkrétně toto rozhodnutí potvrdil americký ministr obrany Rumsfeld během své nedávné cesty po Středním východě. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Mezinárodní právo a špionáž

Otázka legality špionáže na území jiného státu se při právním zkoumání stále vrací. Špionáží se v tomto případě nemá na mysli sabotáž nebo jiný destruktivní postup, myslí se tím pouhý sběr zpravodajských informací pomocí různých tajných (surreptitious) narušujících (intrusive) metod uvnitř zahraničního teritoria bez vědomí nebo souhlasu dotčeného státu. Bylo provedeno několik přísně tajných právních analýz podobných operací na nejvyšších úrovních ministerstva obrany Spojených států se závěry, že tyto operace jsou nelegální a jsou podnikány na vlastní nebezpečí toho kterého… čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Studie

Alžběta Jařinová

Iniciativa čtyř – konkurence sil NATO?

Německo, Francie, Belgie a Lucembursko se dohodly na obraně Evropy nezávislé na NATO. Projekt posílené obranné spolupráce je otevřen i pro další země Unie, Washington je ale proti a zbytek EU zaskočen. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

Michal Nešpor

Čínská „Čtvrtá generace“ čelí první výzvě

Velice brzy po nástupu do čela komunistické Číny jsou její noví vůdci nuceni podstoupit první zkoušku zahraničněpolitické obratnosti. Generační výměna, jež byla odstartována na podzim loňského roku ve vedení Komunistické strany a do velké míry završena personální rekonstrukcí vlády v březnu a dubnu, již sama o sobě vyvolala směs nadějí a obav o dopadu těchto změn na další vystupování Číny na mezinárodním poli. Zatímco na domácí scéně vrcholí drama, spojené s infekcí SARS, politicky celému regionu dominuje nukleární krize v hlavní roli se Severní Koreou. Pro nového prezidenta… čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

Martin Hrabálek

Čas změn k lepšímu

Konec studené války přinesl Latinské Americe naději na novou dimenzi vztahů se Spojenými státy. Latinskoamerické státy předpokládaly, že s koncem konfliktu a tedy i s koncem ideologických a strategických problémů se dočkají začátku nové éry vztahů na západní hemisféře. První Americký summit z roku 1994, který spustil jednání o Americké zóně volného obchodu (FTAA), znamenal obnovení kooperace v regionu a tyto předpoklady ještě posílil. Tento summit skutečně odstartoval sérii dalších podobných setkání v průběhu devadesátých let. Objevil se nový prvek, na západní polokouli nezvyklý –… čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

David Müller

Americké základny v Evropě

V poslední době se opět objevily úvahy o možnosti přesunutí (či redukci) amerických vojenských základen ze západní Evropy, především z Německa, ve prospěch nových amerických spojenců v NATO, zemí střední a východní Evropy. Americké plány je třeba chápat především jako odraz nové politické reality a měnících se amerických zájmů. Druhou stránkou věci je pravděpodobný dopad přesunu základen na německou ekonomiku v době, kdy prochází stagnací. Spojené státy zde mohou základny poměrně efektivně využít k „potrestání“ Německa za jeho protiamerický postoj při válce v Iráku. čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Články

Tereza Tomášová

Hrozí zánik OSN?

„My, lid spojených národů, jsouce odhodláni uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, odhodláni prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých a malých, odhodláni vytvořit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva, a odhodláni podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve vetší svobodě.“ (předmluva Charty OSN) čtěte více

29. 3. 2003, rubrika Články

Miroslav Bohdálek

Východní Timor: Rok poté

20. května 2002 se Východní Timor zbavil závislosti na Indonésii a stal se nezávislým státem pod názvem Timor Leste. Indonésie má zkušenosti se separatistickým hnutím už od počátku svého vzniku. Postavení Východního Timoru je však poněkud odlišné, neboť Timor nikdy nebyl součástí nizozemské Východní Indie. Téměř čtyři století byl pod portugalskou vládou. V době dekolonizace v roce 1960 byl Východní Timor označen Valným shromážděním OSN jako nesamostatné teritorium (non-self-governing territory) a byl spravován Portugalskem jako zámořská provincie. Roku 1974, po pádu autoritativního… čtěte více

11. 3. 2003, rubrika Články

Ľubomír Majerčík

Vyhodnocení efektivity trestních tribunálů pro Rwandu a bývalou Jugoslávii

Arménské masakry v roce 1915 jsou považovány za první genocidu dvacátého století. Muži a ženy byli odvedeni na opuštěná místa a tam vzápětí zavražděni. Ti, kteří nebyli zabiti ihned, zemřeli při deportacích. „Otomanská vláda nařídila (…) hromadnou deportaci arménského obyvatelstva z východních a jihovýchodních provincií říše.“ Více než 1,5 milionu Arménců bylo vyvražděno, arménská otázka ve východní Anatolii byla vyřešena. čtěte více

11. 3. 2003, rubrika Články

Ondřej Krutílek

Postmodernismus a mezinárodní vztahy

Cílem této práce je základní vhled do problematiky postmodernismu v mezinárodních vztazích. Tento záměr je sám o sobě dosti ambiciózním úkolem, protože implikuje určitou „elementární jednoznačnost“, jíž však může být v souvislosti s postmodernismem dosaženo jen velmi omezeně. Do značné míry jsou tyto problémy dány samotným charakterem postmodernismu (pokud se vůbec dá o nějaké jeho jednotné povaze hovořit), nicméně toto tvrzení zajisté nemůže být důvodem či argumentem, proč se o zpracování daného tématu nepokoušet. čtěte více

11. 3. 2003, rubrika Studie