Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rok: 2009

Martin Kula a Eva Taterova

Energetická bezpečnost USA – vztahy s Venezuelou a Saudskou Arábií

Studie se zabývá srovnáním a zhodnocením perspektivy Venezuely a Saudské Arábie z hlediska zajištění energetické bezpečnosti Spojených států amerických v období od roku 2000 po současnost. Cílem textu je vyhodnotit podobu vzájemných americko-venezuelských a americko-saudských bilaterálních vztahů s přihlédnutím k tomu, jaký vliv na ně má probíhající obchod s ropnými produkty. Důležitým bodem je též vyhodnocení možných rizik této spolupráce a nástin možných trendů budoucího vývoje. čtěte více

11. 12. 2009, rubrika Studie

Klára Obadalová

Završení tranzice v Ghaně

Ghana je v současnosti prezentována jako jeden z mála afrických příkladů úspěšných politických a ekonomických reforem. Ghanský přechod od militaristického personalizovaného režimu k demokracii však není odborníky interpretován jednoznačně. M. Bratton a N. van de Walle tvrdí, že ghanská tranzice vyústila v roce 1992 v hybridní režim, který se s odchodem prezidenta Jerryho Rawlingse v roce 2000 transformoval v demokracii. Oproti tomu S. Lindberg považuje celé období 1992–2000 za tranziční. Tato případová studie se pokusí nastínit průběh demokratizace v Ghaně s ohledem na problém… čtěte více

10. 12. 2009, rubrika Články

Ondrej Schütz

Konsociačná demokracia v Libanone – aplikácia a limity

Text sa zaoberá aplikáciou modelu konsociačnej demokracie Arenda Lijpharta v Libanone v období fungovania prvej republiky až do vypuknutia občianskej vojny. Práca si kladie za cieľ zistiť, ako sa v Libanone konsociačné mechanizmy aplikovali a aký bol vplyv jednotlivých znakov na vypuknutie vojny. Taktiež v práci skúmame prítomnosť podmienok priaznivých pre konsocializmus a ich rolu v rozložení konsociačnej demokracie. čtěte více

26. 10. 2009, rubrika Články

Petr Maliňák

Sýrie za vlády Baššára al-Assada

Text se věnuje klasifikaci syrského režimu po úmrtí Hafíze al-Assada, dlouholetého vůdce a představitele země, v roce 2000. Primární důraz je kladen na období let 2001 až 2008, které bylo svědkem ustálení režimu po krátké periodě výrazné počáteční dynamiky v letech 2000 až 2001. Následné vítězství mocenské kliky kolem Baššára al-Assada ukončilo tuto přechodnou etapu a režim se opět stabilizoval, což umožnilo jeho následné zkoumání v limitech kategorizace autoritativních režimů podle J. J. Linze. čtěte více

21. 10. 2009, rubrika Články

David Minařík

Srí Lanka – konflikt idejí a identit

Text analyzuje vývoj a průběh konfliktu na Srí Lance. Autor se soustředí na historické zdroje konfliktu, aktivizaci etnických identit a idejí vedoucích ke konfliktu a jejich roli v průběhu mnohaleté občanské války. V závěru je krátce nastíněno možné řešení konfliktu po pravděpodobném úspěšném ukončení frontálních vojenských operací. Krátký post autora k aktuální situaci na Srí Lance můžete najít na blogu Politica Mundi. čtěte více

1. 6. 2009, rubrika Studie

Lukáš Hoder

Novinky na webu Global Politics

Vážení čtenáři, webový časopis Global Politics částečně proměnil strukturu svých webových stránek. K výraznějším změnám došlo „uvnitř“ samotné webové stránky, a to v rámci struktury redakčního systému. Tyto změny sice nejsou na první pohled vidět, ale pro samotné vedení časopisu jsou velmi důležité. Došlo však i k menším změnám podoby webu. Ve spolupráci se Studentskou sekcí IIPS Brno jsme zavedli novou rubriku Zaměřeno na EU a dále jsme připojili i odkaz na partnerský blog Politica Mundi. čtěte více

29. 5. 2009, rubrika Redakce

Lenka Lakotová

USA a humanitárna intervencia

Autorka sa v texte zaoberá otázkou, ako vojna s terorizmom a zmenené medzinárodné prostredie v období po roku 2001 ovplyvnili postoj Spojených štátov amerických k humanitárnej intervencii. Vychádza pritom zo štyroch téz, ktoré vznikli z názorov rozličných autorov na to, ako sa bude koncept humanitárnej intervencie vyvíjať v ďalšom období a tieto tézy aplikuje na USA. Časovo táto analýza spadá do obdobia počas administratívy Georga W. Busha. čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Články

Michal Vit

Co je evropský lid?

V následujícím příspěvku bych se rád zastavil nad fenoménem, který vznikl původně jako nepřímý produkt integračního procesu evropských společenství. Na tzv. evropský lid nahlížím z pohledu počátku 21. století, kdy se idea vyřešení válečných konfliktů na evropském kontinentě zdá již poněkud vyčpělou. čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Zaměřeno na EU

Lenka Procházková

Lid Evropské unie

Lze předpokládat, že lid tak, jak jej známe z podoby v rámci národních států, nikdy na evropské úrovni nevznikne. Pocit sounáležitosti s konkrétním národem byl v občanech EU budován příliš dlouho na to, aby byl nahrazen jiným v tak krátkém časovém úseku. Avšak to co mají tito občané společné, je jejich členství v Evropské unii a vytváření prostoru „Jednota v rozmanitosti“. Je to tato možnost rozhodnout o své budoucnosti v rámci EU, která dělá ze všech občanů členských zemí lid Evropské unie. čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Zaměřeno na EU

Jan Husák

Přispívá evropská politika mládeže k tvorbě evropského démosu?

Étos evropského lidu, nebo také démosu, je složitě uchopitelným fenoménem zakládajícím se především na diskuzi kolem identit a společného občanského uvědomění v Evropě. Jedni tvrdí, že existuje, druzí jeho existenci popírají. Cílem tohoto textu je ukázat, že evropská politika mládeže díky realizaci jednotlivými členskými státy přispívá u zasažené skupiny k posilování evropské identity, a tedy i k tvorbě zárodku evropského démosu. čtěte více

25. 5. 2009, rubrika Zaměřeno na EU