Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Pro autory

Studentský webový časopis Global Politics (ISSN 1213–7685) je odborný časopis vydávaný občanských sdružením SOCIETAS 2001 a podporovaný ze strany International Institute of Political Science v Brně.

Global Politics publikuje texty z oblasti mezinárodních vztahů, evropských studií a politologie. GP publikuje také texty reflektující kulturní dění spjaté s politikou. Typickými přispěvateli GP jsou univerzitní studenti společenskovědních oborů, nejde však o nezbytnou podmínku.

Od roku 2006 jsou příspěvky v GP podrobovány nezávislému anonymnímu recenznímu řízení, které se skládá z prvotního posouzení textu a zhodnocení skrze dva posudky.

Příspěvky do GP zasílejte elektronicky v běžných textových formátech na adresu redakce. Váš text by měl obsahovat název, jméno autora, krátký abstrakt (max. 100 slov), tři až pět klíčových slov, krátkou informaci o autorovi a samotný text článku. Váš text bude posouzen redakcí v rámci recenzního řízení, jehož výsledkem jsou dva posudky a jejich následná reflexe autorem. O konečném přijetí textu k publikaci rozhoduje redakce, která si vyhrazuje právo provádět v přijatých rukopisech jazykové korektury. V případě, že by došlo k podstatné změně, dostane autor upravený rukopis ke schválení.

Kromě obsahových kritérií by příspěvky do GP měly splňovat také formální nále­žitosti, které jsou obvykle kladeny na akademické texty – jazyková kultura, práce s poznámkovým aparátem apod. Odkazy na literaturu se zahrnují do textu příspěvku, jako poznámky pod čarou se uvádějí pouze obsahové poznámky. Odkazy jsou uváděny v kulatých závorkách obsahujících příjmení autora, datum publikace příspěvku, případně číslo strany za dvojtečkou, např. (Novák 2005: 128). Jako citační vzor lze použít způsob citování v Politologickém časopise.

Příspěvky do GP mohou mít různý žánrový charakter – může jít o studii, článek, recenzi, recenzní stať, esej nebo polemiku. Polemiky by měly krátce shrnout argumentaci kritizovaného článku a v dalším textu rozvinout důvody své kritiky či alternativní náhled na celou problematiku.