Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Čeká nás střet civilizací?

Po pěti letech od vydání anglického originálu vychází konečně i u nás kniha Samuela P. Huntingtona – Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Kniha přímo navazuje na autorův článek z Foreign Affairs (1993), který vyvolal v akademické obci bouřlivou diskusi a svou důležitostí je nyní přirovnáván ke Kennanovu článku „The Sources of Soviet Conduct“ (Foreign Affairs, 1947). Autor je profesorem na univerzitě v Harvardu a o jeho zkušenostech s nejvyšší politikou hovoří působení v Národní radě bezpečnosti Carterovy administrativy.

 

Nosnou myšlenkou Huntingtonova díla je tvrzení, že ve světě po studené válce dochází k oslabování přímého vlivu národních států na mezinárodní prostředí. Budoucí konflikt by se tak zřejmě nepodobal ani první světové válce, kde miliony lidí zemřely díky neschopnosti a ignoranci diplomatických špiček, ani druhé světové válce, která byla bojem ideologií mezi nacismem, komunismem a liberální demokracií, ale jednalo by se o zcela nový typ konfliktu, který by svět rozdělil na bloky založené na vyznávání společných hodnot.

V dnešním světě dochází totiž podle Huntingtona k určitému stírání národní identity a ideologických rozdílů, naopak do popředí se dostává kultura, která slouží jako prostředek k rozlišení přítele a nepřítele. Huntington tvrdí, že národní stát jako takový zůstane stále centrálním aktérem mezinárodních vztahů, přesto však lze očekávat, že jeho chování bude determinováno politikou civilizace, do které spadá. Pojem civilizace je zde užíván k označení jednotky se shodnými kulturními, etnickými a náboženskými znaky. Právě taková jednotka má pak dle Huntingtona být základní jednotkou analýzy mezinárodního prostředí. „Dějiny jsou dějinami civilizací, vývoj lidstva si ani není možné představit jinak.“

Světová Civilizace je tvořena osmi civilizacemi – čínskou, japonskou, hinduistickou, islámskou, západní, ortodoxní ruskou, latinskoamerickou a africkou. Mezi třemi z nich – Západem, islámem a Čínou, pak autor předpokládá vznik největších třecích ploch.

Budoucnost míru i Civilizace závisí na porozumění a kooperaci mezi politickými, duchovními a intelektuálními vůdci hlavních světových civilizací (…) V rodící se době jsou střety civilizací největší hrozbou pro světový mír, a nejjistější zárukou před globální válkou je proto mezinárodní řád založený na civilizacích.

Huntington je realistou, v jeho knize je pojem konfliktu stále přítomen a lze se mu vyhnout jen s nejvyšším úsilím. Celá jeho teorie je velmi dobře podchycena z historického a geopolitického hlediska a tvoří tak komplexní a takřka neprůstřelný celek.

Je pozoruhodné, jak často se za současné situace v periodicích a prohlášeních státníků objevuje odvolání na Huntingtonovu teorii. Přesto se však lze domnívat, že tato tvrzení nevychází většinou z plné znalosti Huntingtonova díla, ale také z jisté hysterie, která po útocích vznikla. Ztotožňovat slova terorismus a islám je veliká chyba a obrovské zjednodušení. Vztahy Spojených států jako vůdčího centra západní civilizace s některými jednotkami civilizace islámské (např. Íránem či Palestinci) jsou dlouhodobě špatné a z těchto oblastí se dá očekávat odpor proti akcím, které Američané spolu se svými západními spojenci podniknou. Další důležité islámské státy, jako je například Saudská Arábie či Egypt však stojí na americké straně a rozbíjejí tak jednotu islámského bloku.

Soustředíme-li se však nejen na úroveň státnickou, ale také na vnitropolitickou situaci v islámských zemích, dávají nám rozsáhlé demonstrace za obranu islámských souvěrců jasný signál, že je třeba postupovat s nejvyšší obezřetností. Islám se jeví jako silné pojítko mezi obyvatelstvem jednotlivých islámských států. Politika Spojených států, které zdůrazňují, že válka rozhodně není konfliktem proti islámu, a které si před útokem si zajistily diplomatickou podporu důležitých islámských států, je dobrým postupem, jak se vyhnout nedorozumění. A nedorozumění, jak jsme se již přesvědčili, mívá tragické následky.

Huntington S.P.: Střet civilizací, Praha 2001, Rybka Publishers.

Poznámky pod čarou

blog comments powered by Disqus
Autor
Martin Hrabálek
Rubrika
Recenze
Témata
,
Publikováno
23. 10. 2001