Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Tomáš Profant

Faktory kooperácie v medzinárodných vzťahoch a problémy medzinárodných organizácií

Svetová politika je založená na dosiaľ nie úplne známych princípoch. Jedným z nich, ktorý je všeobecne rešpektovaný v rámci neoliberalizmu a neorealizmu, je existencia anarchie v medzinárodných vzťahoch. Jej dopad na chovanie štátov je rôzny. Ako neoliberáli (teda neoliberálni inštitucionalisti), tak aj neorealisti však uznávajú, že sa dotýka kooperácie medzi hlavnými aktérmi svetovej politiky. Článok sa zaoberá faktormi, ktoré spoluprácu v MV ovplyvňujú. Zároveň poukazuje na problémy medzinárodných organizácií pri regulovaní kooperácie. čtěte více

16. 3. 2008, rubrika Články

Adriana Klímková

Postavení evropských zemí v strategických koncepcích NATO

Od svého vzniku v roce 1949 prošly strategické koncepce Severoatlantické aliance mnohými změnami, které odrážely snahu přizpůsobit se novému mezinárodněpo­litickému prostředí. Hlavní roli při jejich vytváření měly Spojené státy americké, které však často narážely na jistý odpor ze strany svých evropských partnerů. V jaké podobě tedy byly tyto koncepce přijaty a jakou roli v nich hrály evropské státy jako například Velká Británie a Francie? Právě tato práce se snaží najít odpověď na tuto otázku. čtěte více

11. 3. 2008, rubrika Články

Ivan Mistrík

Analýza „vojny proti terorizmu“ ako politického diskurzu

„Vojna proti terorizmu“ sa stala kľúčovým pilierom americkej zahraničnej politiky začiatku 21. storočia a zároveň aj stratégiou, ktorej uplatnenie zásadným spôsobom ovplyvnilo podobu medzinárodnej arény a vzťahov, ktoré v nej vládnu. Tento článok sa pokúša zamerať na samotný zrod tejto politiky, a odhaliť následnosť jednotlivých krokov, ktoré viedli k vytvoreniu a následnému presadeniu celej koncepcie. Text ponúka prehľad zvolených metodologických postupov analýzy diskurzu a ich uplatnenie pri rozbore vybraných prejavov amerického prezidenta Georgea W. Busha z obdobia bezprostredne… čtěte více

26. 2. 2008, rubrika Články

Ivan Mistrík

Terorizmus, diskurz a ich vzájomné prepojenie

Terorizmus je pojem, ktorého existencia sa datuje už do staroveku, a s ktorým sa bežne narába v odborných diskusiách, médiách, politických rečiach, ale aj v populárnej kultúre a každodennom živote. Po udalostiach z 11. septembra 2001 sa dokonca na určitý čas stal jedným z dominantných pojmov verejného aj politického diskurzu. Obsah tohto pojmu sa však v závislosti na mnohých faktoroch mení. Svoj konrétny význam a zmysel nadobúda až po zasadení do konkrétneho diskurzu, za ktorým stoja konkrétne politické, kultúrne, spoločenské a mnohé iné špecifiká jeho autorov. Čo si pod pojmom… čtěte více

25. 2. 2008, rubrika Články

Tomáš Profant

Barcelona Process: Political Background and Goals

Why is the EU interested in the export of norms to the Mediterranean? The answer to this question is quite simple and is being repeated in most of the literature on the Barcelona Process. It seems to be the migration. But is it so? čtěte více

24. 2. 2008, rubrika Články

Pavel Maškarinec

Prezidentské volby v Mongolsku 2005

Dne 22. května 2005 se v Mongolsku uskutečnily prezidentské volby, čtvrté od pádu mongolského komunistického režimu. Vzhledem k omezení prezidentského mandátu na nejvýše dvě funkční období se dosavadní prezident Nacagín Bagabandi nemohl voleb zúčastnit a rozhodující volební střet proběhl mezi kandidáty dvou nejsilnějších politických stran: Nambarynem Enchbajarem z Mongolské lidové revoluční strany (Mongol Ardyn Chuv’sgalt Nam, MAChN) a Mendsajchany Enchsajchanem z Demokratické strany (Ardčilsan Nam, AN). čtěte více

2. 12. 2007, rubrika Články

Oldřich Vondruška

Libanonská krize: Dějství 2007

Článek nejdříve stručně představuje zlomové historické okamžiky moderního Libanonu a zároveň se snaží nastínit charakter politického a náboženského milieu, v němž se odvíjejí současné dramatické události. Hlavní důraz je kladen na dramatický rok 2007, kdy kvůli vyhroceným sporům mezi vládou a opozicí došlo k vraždám politických představitelů a k mohutné politické destabilizaci země. Tento rok je klíčový především z hlediska prezidentských voleb, které otestují vůli znepřátelených táborů k dohodě, nebo se naopak stanou rozbuškou s nepředvídatelnými následky. čtěte více

4. 11. 2007, rubrika Články

Vít Dostál

Zajišťování energetických dodávek do EU: Stále na rozcestí?

Zabezpečení dostatečného množství energií je základním stavebním kamenem každého státu nebo regionu, který chce hrát významnou roli v mezinárodních vztazích a hospodářsky se rozvíjet. Státy Evropské unie se v posledních letech ocitly tváří v tvář několika hrozbám energetických krizí, jež provokovaly k intenzivnější spolupráci a hledání nových společných cest. čtěte více

28. 9. 2007, rubrika Články

Anna Cisariková

Konflikt v Ituri (Demokratická republika Kongo)

Táto prípadová štúdia je pokusom analyzovať korene konfliktu v Ituri, jeho priebeh a aktérov. Pozornosť bude venovaná aj porušeniam ľudských práv a aktuálnemu dianiu, ktoré nově prebúdza určitú mieru optimizmu. Tento optimizmus je však nutné vnímať prizmou 55 až 60 tisíc odhadovaných obetí konfliktu v Ituri a s prihliadnutím na to, že štrukturálne príčiny konfliktu sa odstraňujú iba veľmi pozvoľna. čtěte více

2. 9. 2007, rubrika Články

Adam Hlaváč

Židovská teroristická skupina Irgun

Text se zabývá genezí židovské teroristické organizace Irgun, jejíž akce měly nemalý podíl na odchodu britských vojsk z Palestiny a následném vzniku státu Izrael. Článek představuje organizaci Irgun také z pohledu typologie terorismu, jako reprezentanta terorismu etno-teritoriálního, a poskytuje tak hlubší pohled do historie izraelsko-palestinského konfliktu. čtěte více

21. 5. 2007, rubrika Články