Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Články

Václav Walach

Rozpadnutý stát: Případová studie Demokratické republiky Kongo

Tato práce představuje analýzu rozpadu státu v Demokratické republice Kongo. V tomto ohledu se autor přidržuje metodologické struktury Fund for Peace, která primárně sestává z dvanácti indikátorů rozpadu státu. Po teoretické části a historickém přehledu přecházíme k vlastní analýze sociálních, ekonomických a vojensko-politických indikátorů. Docházíme k závěru, že Kongo je rozpadnutým státem, přičemž se ptáme, zdali je vůbec možné obnovit tento stát v jeho původních parametrech. čtěte více

4. 12. 2010, rubrika Články

Václav Mlynařík a Anna Matusinova

Revizní konference MTS v Kampale

Cílem textu je reflexe změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, která proběhla během Revizní konference v Kampale. Článek se nejprve zabývá stručnou historií zločinu agrese, na jejímž základě ilustruje nově nastavší situaci po přijetí definice tohoto zločinu. Druhá část reflektuje změny v režimu postihu válečných zločinů dle Římského statutu v relaci na rozšíření zákazu použití jedů, jedovatých substancí a zplošťujících a rozšiřovacích střel z mezinárodního ozbrojeného konfliktu na konflikt vnitrostátní. Závěrečný oddíl je věnován problematice článku 124 a jeho… čtěte více

20. 10. 2010, rubrika Články

Arif Mammadov

Human rights promotion in the EU foreign policy

After the end of the Cold War, promoting democracy became one of the main features of the foreign policy of the European Union (EU). The Maastricht Treaty of 1992 stated that one of the objectives of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) is to promote democracy, the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms. Furthermore, the Copenhagen criteria, which defines the conditions for EU membership, clearly indicates that one of the main requirements is the existence of institutions that ensure respect for human rights, democracy and the rule of law.… čtěte více

20. 8. 2010, rubrika Články

Filip Chrastansky a Dalibor Jenne

Geopolitika Arktidy

Práce se věnuje významu Arktidy ve světle klasických i nových geopolitických konceptů. Cílem textu je nalezení odpovědi na otázku, zda má Arktida potenciál stát se „pivotální oblastí“ nebo „oblastí rozhodnutí“. Tyto koncepty obecně odkazují k významu určité oblasti pro světovou, resp. regionální rovnováhu sil a mocenskou dominanci. Text dochází k závěru, že přestože důležitost daného regionu do budoucna vzroste, nelze předpokládat, že by se Arktida stala místem, kde by se rozhodovalo o světové dominanci. Její důležitost proto bude spíše regionálního významu ve smyslu Cohenových… čtěte více

17. 7. 2010, rubrika Články

Miroslav Kalous a Michal Kolmas

Geopolitické diskursy Karla Haushofera a Nicholase Spykmana: kdo, co, jak, proč a co z toho?

Článek se zabývá kritikou geopolitických diskursů dvou nejvýraznějších postav druhé generace zakladatelů geopolitiky: Karla Haushofera a Nicholase Spykmana. Klasické geopolitické koncepty již byly hojně podrobeny kritice, přesto práce nerecykluje myšlenky jiných autorů. Originalita spočívá ve zvoleném přístupu – teoretické zázemí poskytla autorům kritická geopolitika. Práce tedy nesleduje vnitřní logickou koherenci teorií Haushofera a Spykmana, nýbrž především jejich normativní východiska, vztah k moci a politické dopady jejich učení. Konkrétně studie hledá v teoriích obou… čtěte více

16. 7. 2010, rubrika Články

Adriana Klímková a Veronika Dokulilová

Geopolitika rozšiřování NATO

Cílem této práce je představit geopolitické implikace a následky postupného rozšiřování NATO v období studené války i v období po pádu železné opony. Při posuzování geopolitiky rozšiřování NATO bude využita především deskriptivní analýza přistupujících států, jejich významné vnitřní geografické charakteristiky a bude použita interpretace vztahů mezi státy/bloky. V rámci této práce bude posuzován geopolitický přínos jednotlivých přístupových kol NATO, přičemž v závěru bude zjištěno, nakolik je geopolitika výchozím bodem pro rozšiřování Aliance v minulosti i budoucnosti. Tento… čtěte více

15. 7. 2010, rubrika Články

Lucia Piteľová a Jana Bencova

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a geopolitika

Príspevok sa zaoberá geopolitickou podmienenosťou vzniku a rozvoja SZBP a jej súčasného fungovania, v ktorom je možné sledovať geopolitické princípy (energetika, rozširovanie EU, susedská politika). Aj keď sa EU výslovne ku geopolitickej stratégii nehlási, jej SZBP je motivovaná okrem iného aj geopoliticky. V prvej časti poukazujeme na to, že SZBP vznikla ako reakcia na zásadné geopolitické zmeny, ktoré prebehli v Európe a ďalej sa rozvíjala na základe podnetov, ktorými boli významné konflikty v regiónoch v blízkosti európskych hraníc. V ďalších častiach sú predstavené základné… čtěte více

14. 7. 2010, rubrika Články

Jana Bencova

Epistemické komunity a Európska bezpečnostná a obranná politika

Príspevok má za cieľ ukázať, nakoľko je EBOP výsledkom pôsobenia epistemických komunít. Epistemické komunity ponúkli inovatívne myšlienky v oblasti bezpečnosti a obrany, ktoré ďalej šírili a pomohli tak prispieť k spoločne zdieľanej interpretácii problému, čo sa napokon odrazilo v správaní jednotlivých aktérov a ich ochote spolupracovať. V texte sú predstavené epistemické komunity na národnej a európskej úrovni a popísané predovšetkým prvé tri kroky v ich politickom pôsobení – inovácia, difúzia, selekcia. Je možné tvrdiť, že pokiaľ epistemické komunity majú skutočný vplyv na… čtěte více

2. 7. 2010, rubrika Články

Veronika Dokulilová

Kandidatura České republiky do Rady bezpečnosti OSN v roce 2007 – východiska a příčiny nečekaného neúspěchu

Tato analytická stať se zabývá kandidaturou České republiky (ČR) do Rady bezpečnosti OSN (RB) v roce 2007, která skončila neúspěchem a zvolením protikandidáta (Chorvatska). V první části jsou čtenáři představeny okolnosti a průběh kandidatury České republiky do Rady bezpečnosti, přičemž je kladen důraz na obsah a formu české kampaně. Druhá část práce se zabývá výchozími pozicemi obou kandidátů a faktory, jež mohly přispět k nezvolení ČR do Rady bezpečnosti. Metodologicky se text skládá z analytických a deskriptivních čás­tí. čtěte více

23. 6. 2010, rubrika Články

Petr Pribyla

Human Development Index: How to cope with its limitations?

The Human Development Index (HDI) is used to measure quality of life in countries across the world. This index has been published – on regular basis – since 1990, however its contribution and ability of covering up as sliding concept as human development in its own scope has been still highly discussed. Main aim of this paper is to focus at limitations of Human Development Index and try to answer questions, concerning how deeply this measurement is able to reflect the reality in particular countries. I will discuss the usefulness of the conceptual framework of “human development”… čtěte více

1. 4. 2010, rubrika Články