Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Rubrika: Studie

Kateřina Vráblíková

Gay a lesbické hnutí v České republice

Jedním z hlavních předmětů teorie demokracie je otázka zprostředkování zájmů mezi obyvatelstvem a vládou. Pomyslný prostor mezi společností a státem je vyplněn nejen politickými stranami a zájmovými skupinami, ale také dalším typem aktérů – sociálními hnutími. Téma práce představuje analýzu činnosti a působení gay a lesbického hnutí v České republice. čtěte více

8. 3. 2006, rubrika Studie

Tomáš Blažek

Vztah politiky a morálky z hlediska realismu

Pozorovatele české polistopadové politické scény může otázka vztahu politiky a morálky jen stěží nechávat chladným, protože představovala v nejednom momentu poměrně významné „policy issue“ české politiky. čtěte více

2. 2. 2006, rubrika Studie

Ľubomír Majerčík

Jaký soud pro Saddáma Husajna

„Máme štěstí, že Saddám byl chycen živý, a ne mrtvý, protože se světovému společenství, a Spojeným státům americkým obzvlášť, naskytla příležitost ukázat, že jsme více zásadoví a spravedliví, než jsme kdy byli, a že vláda zákona je silnější než touha po pomstě.“ (Richard Goldstone, bývalý prokurátor u mezinárodních trestních tribunálů pro Jugoslávii a Rwandu) čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Studie

Miroslav Bohdálek

Celková monitorovací zpráva o přípravách České republiky na členství

Počátkem listopadu 2003 zveřejnila Komise Celkové monitorovací zprávy, ve kterých podrobně posoudila pokrok, který jednotlivé kandidátské země učinily od poslední Podrobné zprávy Komise za rok 2002. Jaké jsou nedostatky, které musí Česká republika před vstupem do EU napravit? čtěte více

24. 11. 2003, rubrika Studie

Vladimír Vaďura

Občanská válka v Libérii: Světlo na konci tunelu?

Občanská válka v Libérii se zvolna chýlí ke konci. Přes 3500 vojáků západoafrického vojenského uskupení ECOMIL zahájilo v této zemi ve středu 10. října 2003 mírovou misi OSN. O jejím vyslání rozhodla Rada bezpečnosti OSN krátce po rezignaci prezidenta Charlese Taylora. Relativně malému počtu vojáků západoafrických jednotek se podařilo nastolit klid v hlavním městě Monrovii a umožnit nástup přechodné vlády Mosese Blaha a poté ustavení nového, 76-členného Národního shromáždění v čele s Gyude Bryantem. V nejbližších dnech by mělo dojít k rozmístění dalších dvanácti tisíc vojáků… čtěte více

27. 10. 2003, rubrika Studie

Ľubomír Majerčík

Mezinárodní právo a špionáž

Otázka legality špionáže na území jiného státu se při právním zkoumání stále vrací. Špionáží se v tomto případě nemá na mysli sabotáž nebo jiný destruktivní postup, myslí se tím pouhý sběr zpravodajských informací pomocí různých tajných (surreptitious) narušujících (intrusive) metod uvnitř zahraničního teritoria bez vědomí nebo souhlasu dotčeného státu. Bylo provedeno několik přísně tajných právních analýz podobných operací na nejvyšších úrovních ministerstva obrany Spojených států se závěry, že tyto operace jsou nelegální a jsou podnikány na vlastní nebezpečí toho kterého… čtěte více

13. 5. 2003, rubrika Studie

Ondřej Krutílek

Postmodernismus a mezinárodní vztahy

Cílem této práce je základní vhled do problematiky postmodernismu v mezinárodních vztazích. Tento záměr je sám o sobě dosti ambiciózním úkolem, protože implikuje určitou „elementární jednoznačnost“, jíž však může být v souvislosti s postmodernismem dosaženo jen velmi omezeně. Do značné míry jsou tyto problémy dány samotným charakterem postmodernismu (pokud se vůbec dá o nějaké jeho jednotné povaze hovořit), nicméně toto tvrzení zajisté nemůže být důvodem či argumentem, proč se o zpracování daného tématu nepokoušet. čtěte více

11. 3. 2003, rubrika Studie

Matúš Kryštofík

Feminizmus v medzinárodných vzťahoch

Tento text si kladie za cieľ čitateľovi predstaviť feministické teórie v disciplíne medzinárodných vzťahov. Uvedomujúc si rozsah (a preto obmedzenosť) tohoto pokusu, pokúsim sa prepojiť feministické myslenie v politickej teórii a v medzinárodných vzťahoch so zámerom poukázať na formálnu a stručne i obsahovú stránku feministického myslenia – na formy, ktoré v týchto špecifických (so všetkými formami moci zviazaných) vedeckých disciplínach feministické myslenie nadobúda, ako aj na pôvod jednotlivých prístupov, s ktorými sa u feminizmu v teórii medzinárodných zťahov stretávame.… čtěte více

9. 1. 2003, rubrika Studie

Miroslav Bohdálek

Pravidelná zpráva Evropské Komise o České republice za rok 2002

Od roku 1997, kdy byla vydána Agenda 2000, zveřejňuje Evropská komise každý rok v říjnu pravidelné zprávy o pokroku, který učinily kandidátské země v přijímání evropské legislativy (tzn. acquis). Evropská komise tím dala najevo, že východní rozšíření EU se zásadně liší od předcházejících rozšíření, neboť při nich vypracovala vždy pouze jednu zprávu (tzv. avis). čtěte více

13. 11. 2002, rubrika Studie

Petr Svačina

Projekt národní raketové obrany

Téma protiraketové obrany je v poslední době opět předmětem mnoha odborných debat. Původní východiska z období studené války je však nyní třeba chápat v odlišném kontextu, protože během posledních deseti let mezinárodněpo­litická situace ve světě prošla poměrně podstatným vývojem. Co se však v žádném případě nezměnilo je základní rys této debaty, kterým je extrémně silná polarizace názorů. Tato polarizace se týká široké škály politických i technologických aspektů. čtěte více

5. 2. 2002, rubrika Studie