Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Afrika

Jakub Drmola

Analýza konfliktu v Jižním Súdánu

Článek se zabývá dlouhodobým konfliktem o suverenitu nad územím dnešního Jižního Súdánu, rozebírá jeho kořeny, průběh, jednotlivé milníky, aktéry a v neposlední řadě transformace, které proměňovaly jeho charakter. Těmi bylo zejména postupné nabytí nezávislosti, rostoucí význam ropy, posunující se těžiště mezi vnitřním a mezistátním konfliktem a měnící se role etnických a náboženských identit. Úvod Oblast dnešního Jižního […] čtěte více

25. 3. 2014, rubrika Články

Václav Walach

Rozpadnutý stát: Případová studie Demokratické republiky Kongo

Tato práce představuje analýzu rozpadu státu v Demokratické republice Kongo. V tomto ohledu se autor přidržuje metodologické struktury Fund for Peace, která primárně sestává z dvanácti indikátorů rozpadu státu. Po teoretické části a historickém přehledu přecházíme k vlastní analýze sociálních, ekonomických a vojensko-politických indikátorů. Docházíme k závěru, že Kongo je rozpadnutým státem, přičemž se ptáme, zdali je vůbec možné obnovit tento stát v jeho původních parametrech. čtěte více

4. 12. 2010, rubrika Články

Klára Obadalová

Završení tranzice v Ghaně

Ghana je v současnosti prezentována jako jeden z mála afrických příkladů úspěšných politických a ekonomických reforem. Ghanský přechod od militaristického personalizovaného režimu k demokracii však není odborníky interpretován jednoznačně. M. Bratton a N. van de Walle tvrdí, že ghanská tranzice vyústila v roce 1992 v hybridní režim, který se s odchodem prezidenta Jerryho Rawlingse v roce 2000 transformoval v demokracii. Oproti tomu S. Lindberg považuje celé období 1992–2000 za tranziční. Tato případová studie se pokusí nastínit průběh demokratizace v Ghaně s ohledem na problém… čtěte více

10. 12. 2009, rubrika Články

Michael Brtnický

Maroko: všichni královi islamisté

Text se věnuje historii a utváření marockého politického islámu, příčinám jeho relativní slabosti a pravděpodobnému dalšímu vývoji islamistického hnutí v zemi. Autor vychází z předpokladu, že nelze hovořit o islamismu, ale o mnoha islamismech. Práce se tak věnuje specifické pozici a podobě politického islámu v Maroku, které je stabilním státem, jehož občané požívají, vzhledem k situaci v ostatních zemích regionu, poměrně vysokou míru politických práv a svobod. Konfrontace mezi islamisty a režimem se zde nikdy nevyostřila do té míry, že by ohrozila existenci či fungování království.… čtěte více

31. 12. 2008, rubrika Články

Anna Cisariková

Konflikt v Ituri (Demokratická republika Kongo)

Táto prípadová štúdia je pokusom analyzovať korene konfliktu v Ituri, jeho priebeh a aktérov. Pozornosť bude venovaná aj porušeniam ľudských práv a aktuálnemu dianiu, ktoré nově prebúdza určitú mieru optimizmu. Tento optimizmus je však nutné vnímať prizmou 55 až 60 tisíc odhadovaných obetí konfliktu v Ituri a s prihliadnutím na to, že štrukturálne príčiny konfliktu sa odstraňujú iba veľmi pozvoľna. čtěte více

2. 9. 2007, rubrika Články

Petr Zelinka

Současný konflikt v deltě Nigeru

Nigérie bývá označována za nejsilnější subsaharský stát s výrazným vlivem na stabilitu celého regionu. Aktivně se podílí na mírových i vojenských misích v Sierra Leone a v Darfúru a její mocenský potenciál potvrzuje i pozice vlastníka desátého největšího naleziště ropy na světě. A právě ropné bohatství má přímou souvislost s konfliktem v deltě Nigeru, který je tématem této studie. čtěte více

11. 2. 2007, rubrika Články

Šárka Pólová

Nepohodlný

Nepohodlný, jak zní český distribuční název americko-britského filmu The Constant Gardener, natočeného podle stejnojmenného románu autora špionážních bestsellerů Johna Le Carrého, je sice snímkem kontroverzním, rozhodně se však jedná o jeden z nejvýznamnějších filmových počinů loňského roku. čtěte více

3. 6. 2006, rubrika Recenze

Jiří Baroš

Proč je Afrika chudá?

Zdá se, že se tzv. „světový čas“ ukázal zvláště nepříznivým pro současnou subsaharskou Afriku. Po skončení období studené války ztratila Afrika strategický význam, byť jakkoliv omezený, který měla v kontextu soupeření dvou velmocenských bloků o globální hegemonii. čtěte více

22. 2. 2006, rubrika Články

Nikola Hynek

Africké dilema – kontinent rozdělený otázkou genetických modifikací

V současné době je v Africe bezprostředně ohroženo hladomorem téměř 15 miliónů obyvatel. Vědecké prognózy naznačují, že kritická situace přetrvá i v roce 2004. V rámci hledání možných řešení problému se do popředí debaty dostal i potenciál geneticky upravených plodin. Svojí pozicí v mezinárodní agendě (OSN, WTO, regionální IOs) a schopností rozdělovat i spojovat vlády, zájmové skupiny a obyvatele téma spadá do oblasti high politics. Afrika se postupně stala jednou z předních linií bitvy o geneticky modifikované plodiny. čtěte více

18. 1. 2004, rubrika Články

Vladimír Vaďura

Jak přivést zemi k bankrotu: Mugabeho vláda v Zimbabwe

Téměř před čtyřiceti lety získala jihoafrická kolonie Rhodesie nezávislost. Její ministerský předseda Ian Smith nehodlal dále snášet podřízenost Britské koruně. „Odpovědnost pionýrů teď leží na našich bedrech,“ pronesl k bílým farmářům, kteří vlastnili nejlepší část půdy v zemi. Prohlásil se za apoštola diamantového magnáta Cecila Rhodese, jenž v 19. století získal území zadarmo od kmenových náčelníků. Stejně jako on, také Smith byl přesvědčen o tom, že vláda domorodé většiny „nepřipadá v následujících 1000 letech v úvahu“. čtěte více

24. 11. 2003, rubrika Články