Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Česká republika

Eva Petrlová

Česká republika a Švédsko – protipóly přispívání do společných evropských misí

Operace pod záštitou EU, konkrétně SBOP jsou a vždy byly velice zajímavým tématem k výzkumu. Rozdílné příspěvky členských států na mise a lišící se přístupy k samotné bezpečnostní a obranné politice, navzdory společnému závazku vytvořit z EU schopného a relevantního aktéra v oblasti řešení konfliktů, mají za následek situace, kdy je Evropská unie v procesu vytváření schopné a zároveň rychlé […] čtěte více

4. 3. 2014, rubrika Články

Josef Koudelka

Imigrace a politické strany v České republice (2010–2013)

Po roce 1989 se Česká republika postupně stala zemí, do níž směřují imigranti, což vyvolalo potřebu formulace její imigrační politiky. Politické strany se zpočátku tematizaci této problematiky příliš nevěnovaly.Později se sice imigrace objevuje ve stranických programech a prohlášeních politiků, přesto až na výjimky je toto téma stále okrajové. Částečně je to ovlivněno tím, že imigranti nepůsobí […] čtěte více

27. 2. 2014, rubrika Články

David_Kopecky

Možnosti a limity reformy volebního systému do PS PČR z roku 2008

Tato práce si klade za cíl analyzovat snahu o volební reformu z roku 2008 a její možné účinky na český stranický systém. Nejprve budou prezentovány tři varianty reformy, jež byly ve zmiňovaném roce vybrány vládou ČR k podrobnějšímu rozpracování (ostatní tři návrhy nebudou z hlediska cílů a rozsahu práce zvažovány). Budou představeny možné komplikace, jež se s jednotlivými reformami pojí. Následně […] čtěte více

12. 2. 2013, rubrika Články

Jan_Hejtmanek

Aspekty úspěšného brandu- případová studie TOP 09 v letech 2009–2011

Tématem práce je posouzení úspěšnosti brandu politické strany TOP 09. Politický marketing se v posledních několika desetiletích dostává do popředí nejen v praktické politice, ale i v akademickém výzkumu. Počáteční důraz na problematiku volebních kampaní se postupně vytrácí a odborníci si všímají toho, že strany nevedou kampaň pouze v období před volbami, ale snaží se udržet si loajalitu voličů v dlouhodobém časovém rámci. […] čtěte více

12. 2. 2013, rubrika Články

Marek Hrdina

Republika Slovinsko a Česká republika v čele EU

Tato esej představuje autorovo zamyšlení nad potenciálem, který mají malé státy v případě, že se dostanou do situace, kdy je po nich vyžadována daleko větší zahraničněpolitická aktivita, než na jakou jsou takovéto státy běžně připravené. Autor vychází z předpokladu, že zahraniční politika malých států je odlišná od zahraniční politiky států větších, a na základě analyzování předsednictví Republiky Slovinsko a České republiky v Radě Evropské unie dochází k závěru, že malé státy mohou i se svým odlišným pojetím zahraniční politiky v této důležité pozici uspět. čtěte více

23. 1. 2011, rubrika Zaměřeno na EU

Lukáš Hoder

Vyšla knižní pocta prof. Vladimíru Čermákovi

Student brněnské politologie či práva, ale i filosofie a divadelní vědy, se může jen stěží vyhnout osobnosti Vladimíra Čermáka a přitom o sobě prohlásit, že pečlivě studuje svůj obor. Profesor Čermák (1929–2004) je nepřehlédnutelnou osobností všech těchto disciplín, v jejichž rámci dokázal během svého života nejen excelovat, ale také „nepříjemně“ vyčnívat. Možná právě proto je dosud mnohými považován za přehlíženou a nedoceněnou osobnost, kterou však nelze jednoduše ignorovat a obejít. čtěte více

6. 9. 2010, rubrika Recenze

Veronika Dokulilová

Kandidatura České republiky do Rady bezpečnosti OSN v roce 2007 – východiska a příčiny nečekaného neúspěchu

Tato analytická stať se zabývá kandidaturou České republiky (ČR) do Rady bezpečnosti OSN (RB) v roce 2007, která skončila neúspěchem a zvolením protikandidáta (Chorvatska). V první části jsou čtenáři představeny okolnosti a průběh kandidatury České republiky do Rady bezpečnosti, přičemž je kladen důraz na obsah a formu české kampaně. Druhá část práce se zabývá výchozími pozicemi obou kandidátů a faktory, jež mohly přispět k nezvolení ČR do Rady bezpečnosti. Metodologicky se text skládá z analytických a deskriptivních čás­tí. čtěte více

23. 6. 2010, rubrika Články