Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: Evropská unie

Zbyněk Smetana

Zaměřeno na EU / Focused on the EU

It is my pleasure to introduce you a new edition of the Focused on the EU series. Our team has prepared three new articles that deal with the different aspects of the EU integration project. Let me briefly summarise each of them. It has been a year since the Lisbon treaty came into force and our team is therefore very curious what implications it have had in particular member states or in the EU as a whole. čtěte více

23. 1. 2011, rubrika Redakce

Marek Hrdina

Republika Slovinsko a Česká republika v čele EU

Tato esej představuje autorovo zamyšlení nad potenciálem, který mají malé státy v případě, že se dostanou do situace, kdy je po nich vyžadována daleko větší zahraničněpolitická aktivita, než na jakou jsou takovéto státy běžně připravené. Autor vychází z předpokladu, že zahraniční politika malých států je odlišná od zahraniční politiky států větších, a na základě analyzování předsednictví Republiky Slovinsko a České republiky v Radě Evropské unie dochází k závěru, že malé státy mohou i se svým odlišným pojetím zahraniční politiky v této důležité pozici uspět. čtěte více

23. 1. 2011, rubrika Zaměřeno na EU

Filip Černoch

Energetická politika EU po Lisabonské smlouvě

Článek hodnotí změny, které se v Energetické politice EU udály v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Základním cílem textu je přitom posoudit, do jaké míry došlo s vytvořením zvláštní kapitoly Energetika a začleněním energetiky mezi Sdílené pravomoci k reálnému posunu v komunitarizaci dané oblasti, případně jakým směrem bude vývoj této problematiky směřovat. čtěte více

16. 1. 2011, rubrika Články

Ivana Tycova a Anna Leshchenko

Ruské společnosti Lukoil a TNK-BP v energetice Evropské unie

Hlavním cílem této studie je zjistit, jestli má ruská vláda vliv na chování a aktivity ruských ropných subjektů doma i v zahraničí. Jako zkoumané objekty byly vybrány společnosti Lukoil a TNK-BP, které obsazují nejvyšší příčky ropné produkce v Rusku. Jako cílový trh byla zvolena Evropská unie, která je v bezprostřední blízkosti Ruska, a její, hlavně naposledy přijaté, státy dlouhou dobu spadaly do sovětské sféry vlivu a i dnes zde můžeme pozorovat ruské geopolitické zájmy. Výzkumní otázkou této práce bude, jakou roli hrají Lukoil a TNK-BP na trhu s ropou a ropnými produkty… čtěte více

15. 11. 2010, rubrika Studie

Arif Mammadov

Human rights promotion in the EU foreign policy

After the end of the Cold War, promoting democracy became one of the main features of the foreign policy of the European Union (EU). The Maastricht Treaty of 1992 stated that one of the objectives of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) is to promote democracy, the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms. Furthermore, the Copenhagen criteria, which defines the conditions for EU membership, clearly indicates that one of the main requirements is the existence of institutions that ensure respect for human rights, democracy and the rule of law.… čtěte více

20. 8. 2010, rubrika Články

Petr Ocelík a Lukáš Hoder

Geopolitika v 21. století: soubor textů o geopolitice

Jedním z důvodů stálé aktuálnosti geopolitiky jakožto analytického přístupu je její schopnost přizpůsobovat se nárokům doby a akademických debat. Geopolitika je slučitelná se všemi třemi velkými pozitivistickými paradigmaty mezinárodních vztahů a s jistými výhradami i s postpoziti­vismem. Geopolitický přístup je možné uplatňovat za účelem vytváření zahraničněpoli­tických strategií s globálním dosahem (geostrategií) i při studiu vnitrostátních (teritoriálních) konfliktů, migrace, nebo voleb. Stejně tak normativní apely obsažené v geopolitických koncepcích se mohou velmi lišit,… čtěte více

19. 7. 2010, rubrika Redakce

Lucia Piteľová a Jana Bencova

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a geopolitika

Príspevok sa zaoberá geopolitickou podmienenosťou vzniku a rozvoja SZBP a jej súčasného fungovania, v ktorom je možné sledovať geopolitické princípy (energetika, rozširovanie EU, susedská politika). Aj keď sa EU výslovne ku geopolitickej stratégii nehlási, jej SZBP je motivovaná okrem iného aj geopoliticky. V prvej časti poukazujeme na to, že SZBP vznikla ako reakcia na zásadné geopolitické zmeny, ktoré prebehli v Európe a ďalej sa rozvíjala na základe podnetov, ktorými boli významné konflikty v regiónoch v blízkosti európskych hraníc. V ďalších častiach sú predstavené základné… čtěte více

14. 7. 2010, rubrika Články

Jana Bencova

Epistemické komunity a Európska bezpečnostná a obranná politika

Príspevok má za cieľ ukázať, nakoľko je EBOP výsledkom pôsobenia epistemických komunít. Epistemické komunity ponúkli inovatívne myšlienky v oblasti bezpečnosti a obrany, ktoré ďalej šírili a pomohli tak prispieť k spoločne zdieľanej interpretácii problému, čo sa napokon odrazilo v správaní jednotlivých aktérov a ich ochote spolupracovať. V texte sú predstavené epistemické komunity na národnej a európskej úrovni a popísané predovšetkým prvé tri kroky v ich politickom pôsobení – inovácia, difúzia, selekcia. Je možné tvrdiť, že pokiaľ epistemické komunity majú skutočný vplyv na… čtěte více

2. 7. 2010, rubrika Články

Zbyněk Smetana

Zaměřeno na EU: Vnější vztahy Evropské unie

V rámci studentského projektu Zaměřeno na EU Vám přinášíme novou sérii článků, jejichž společným tématem jsou tentokrát vnější vztahy Evropské unie. Jednotliví autoři přistoupili k dané problematice z různých uhlů pohledu a zaměřili se na různé aspekty vnější politiky EU. Výsledkem jejich úsilí jsou celkem tři nové texty. čtěte více

1. 7. 2010, rubrika Redakce

Jitka Benešová

Interregionalismus: progresivní dimenze vnějších vztahů EU

Přibližně od přelomu 80. a 90. let jsme svědky rychlého nárůstu regionálních integračních aktivit po celém světě, označovaných jako nový regionalismus. Spolu s ním ruku v ruce kráčí i intenzifikace vztahů mezi těmito regionálními uskupeními, v rámci nichž jednoznačně se svou sítí interregionálních partnerství dominuje Evropská unie (EU). Tento přehledový článek má za cíl zařadit interregionalismus do širšího kontextu vnějších vztahů EU a mezinárodních vztahů obecně a pokusit se odpovědět na otázku, jaké nové příležitosti tato dimenze vnějších vztahů Unii přináší a čím pro ni… čtěte více

30. 6. 2010, rubrika Zaměřeno na EU