Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Global Politics

Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy

Téma: geopolitika

Filip Tuček

Vděčnost do mezinárodních vztahů nepatří – rozhovor s Oskarem Krejčím

„V příštích deseti letech Evropu čeká velká bezpečnostní výzva,“ říká v rozhovoru o upadající důležitosti starého kontinentu Oskar Krejčí. Známý odborník na geopolitické myšlení se ale zamýšlel i nad budoucností NATO, povahou bezpečnostních výzev v nadcházejících letech a geopolitickým významem zemí na východních a jihovýchodních evropských hranicích. čtěte více

19. 5. 2012, rubrika Rozhovory

Martin Malinek a Martin Dohnal

Vliv díla Alfreda Thayera Mahana na zahraniční politiku USA na přelomu devatenáctého a dvacátého století

Alfred Thayer Mahan je považován za jednoho z nejvýznamněj­šíchch představitelů rané anglosaské geopolitiky. Jeho díla se setkala se silným ohlasem a měla reálný vliv na zahraniční politiky států, kdy přinejmenším od 90. let 19. století je možné identifikovat jeho vliv i na zahraniční politiku Spojených států amerických. čtěte více

3. 3. 2012, rubrika Články

Peter Ondriaš a Ondřej Ližička

Analýza geopolitického diskurzu Henryho Kissingera a Zbigniewa Brzezinskiho

Práce předkládá kritickou analýzou geopolitických představ Henryho Kissingera a Zbigniewa Brzezinskiho. Oba se jako poradci v otázkách národní bezpečnosti (a Kissinger i jako ministr zahraniční) zásadně podíleli na tvorbě a prosazování zahraniční politiky Spojených států amerických a stále se jedná o významné osobnosti politického universa. Na teoretických základech kritické geopolitiky a pomocí metody diskursivní analýzy se práce snaží odhalit klíčové mocenské koncepty spojené s obhajobou mezinárodního postavení Spojených států amerických. čtěte více

2. 3. 2012, rubrika Články

Jan Daniel

Changing Geopolitics of the Caspian Region?

After the last Middle East Symposium, Global Politics editors have decided to shift their attention to other very interesting region – Caspian Sea. According to many IR scholars, world is now experiencing the power shift from the West to so called „emerging powers“, which is accompanied by various geopolitical turmoils. But is this also the case of Caspian region? If so, could this change bring some fresh air to local frozen conflicts? These questions were answered by various experts with diverse background and professional experience, but profound understanding of Caspian… čtěte více

2. 11. 2011, rubrika Symposium

Petr Ocelík a Lukáš Hoder

Geopolitika v 21. století: soubor textů o geopolitice

Jedním z důvodů stálé aktuálnosti geopolitiky jakožto analytického přístupu je její schopnost přizpůsobovat se nárokům doby a akademických debat. Geopolitika je slučitelná se všemi třemi velkými pozitivistickými paradigmaty mezinárodních vztahů a s jistými výhradami i s postpoziti­vismem. Geopolitický přístup je možné uplatňovat za účelem vytváření zahraničněpoli­tických strategií s globálním dosahem (geostrategií) i při studiu vnitrostátních (teritoriálních) konfliktů, migrace, nebo voleb. Stejně tak normativní apely obsažené v geopolitických koncepcích se mohou velmi lišit,… čtěte více

19. 7. 2010, rubrika Redakce

Filip Chrastansky a Dalibor Jenne

Geopolitika Arktidy

Práce se věnuje významu Arktidy ve světle klasických i nových geopolitických konceptů. Cílem textu je nalezení odpovědi na otázku, zda má Arktida potenciál stát se „pivotální oblastí“ nebo „oblastí rozhodnutí“. Tyto koncepty obecně odkazují k významu určité oblasti pro světovou, resp. regionální rovnováhu sil a mocenskou dominanci. Text dochází k závěru, že přestože důležitost daného regionu do budoucna vzroste, nelze předpokládat, že by se Arktida stala místem, kde by se rozhodovalo o světové dominanci. Její důležitost proto bude spíše regionálního významu ve smyslu Cohenových… čtěte více

17. 7. 2010, rubrika Články

Miroslav Kalous a Michal Kolmas

Geopolitické diskursy Karla Haushofera a Nicholase Spykmana: kdo, co, jak, proč a co z toho?

Článek se zabývá kritikou geopolitických diskursů dvou nejvýraznějších postav druhé generace zakladatelů geopolitiky: Karla Haushofera a Nicholase Spykmana. Klasické geopolitické koncepty již byly hojně podrobeny kritice, přesto práce nerecykluje myšlenky jiných autorů. Originalita spočívá ve zvoleném přístupu – teoretické zázemí poskytla autorům kritická geopolitika. Práce tedy nesleduje vnitřní logickou koherenci teorií Haushofera a Spykmana, nýbrž především jejich normativní východiska, vztah k moci a politické dopady jejich učení. Konkrétně studie hledá v teoriích obou… čtěte více

16. 7. 2010, rubrika Články

Adriana Klímková a Veronika Dokulilová

Geopolitika rozšiřování NATO

Cílem této práce je představit geopolitické implikace a následky postupného rozšiřování NATO v období studené války i v období po pádu železné opony. Při posuzování geopolitiky rozšiřování NATO bude využita především deskriptivní analýza přistupujících států, jejich významné vnitřní geografické charakteristiky a bude použita interpretace vztahů mezi státy/bloky. V rámci této práce bude posuzován geopolitický přínos jednotlivých přístupových kol NATO, přičemž v závěru bude zjištěno, nakolik je geopolitika výchozím bodem pro rozšiřování Aliance v minulosti i budoucnosti. Tento… čtěte více

15. 7. 2010, rubrika Články

Lucia Piteľová a Jana Bencova

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a geopolitika

Príspevok sa zaoberá geopolitickou podmienenosťou vzniku a rozvoja SZBP a jej súčasného fungovania, v ktorom je možné sledovať geopolitické princípy (energetika, rozširovanie EU, susedská politika). Aj keď sa EU výslovne ku geopolitickej stratégii nehlási, jej SZBP je motivovaná okrem iného aj geopoliticky. V prvej časti poukazujeme na to, že SZBP vznikla ako reakcia na zásadné geopolitické zmeny, ktoré prebehli v Európe a ďalej sa rozvíjala na základe podnetov, ktorými boli významné konflikty v regiónoch v blízkosti európskych hraníc. V ďalších častiach sú predstavené základné… čtěte více

14. 7. 2010, rubrika Články